V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Korzyści dla organizacji pozarządowych

Każda organizacja pozarządowa działa dla realizacji swojej misji i celów. Celem większości z nich jest wprowadzanie zmian społecznych w różnych zakresach i dziedzinach lub promowanie wartości, które uważane są przez ich członków za istotne we współczesnym społeczeństwie. Organizacje pozarządowe (NGO) nie mogą działać i nie działają w próżni społecznej, są mocno związane ze środowiskiem zarówno tym przyrodniczym jak i społecznym. Naturalne wydaje się, że organizacje te współpracują z wieloma różnymi partnerami – z innymi organizacjami, z wolontariuszami, z administracją publiczną, z biznesem. Głównym celem ich działań jest wspieranie zmian, więc bardzo pożądane jest, aby NGO współpracowały ze szkołami. Jakie korzyści może mieć sama organizacja i jej członkowie z takiej współpracy?

Po pierwsze współpraca ze szkołą ułatwia rekrutację uczestników działań i projektów. To, że my jako organizacja zauważymy istnienie problemu, opracujemy pomysł rozwiązania tego problemu, to dopiero początek. Nic nie zrobimy bez odbiorców naszych działań. Dziś, kiedy oferta akcji, w które mogą zaangażować się młodsi i starsi, jest tak różnorodna, wcale nie jest łatwo zebrać grupę uczestników. Działalność społeczna jest działalnością dodatkową, poza obowiązkami szkolnymi, domowymi i zawodowymi. Zaangażowanie szkoły w realizację danego projektu pozwala nam na prowadzenie rekrutacji wśród jej uczniów lub nauczycieli. Zyskujemy możliwość bezpośredniego kontaktu z grupą potencjalnych odbiorców, a tym samym zwiększamy nasze szanse na zachęcenie ich do zaangażowania się. W szkołach działają kluby wolontariatu, które realizują działania w środowisku lokalnym właśnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to okazja do wzajemnego poznania się, przedstawienia swoich idei i działań. W taki sposób, oprócz odbiorców działań, możemy pozyskać także wolontariuszy do naszej organizacji. Kiedy odbiorcami działań są nauczyciele, sytuacja wygląda podobnie. Całkiem inaczej jesteśmy postrzegani jeśli występując z naszą ofertą mamy poparcie dyrekcji szkoły. Organizacja może skorzystać z autorytetu szkoły i dyrekcji. Ważne jest to szczególnie dla organizacji małych i młodych, które nie mogą jeszcze pochwalić się dużymi osiągnięciami.

Po drugie, współpraca ze szkołą uwiarygodnia nas i nasze działania w środowisku lokalnym, zwłaszcza w oczach rodziców. Na udział dzieci i młodzieży w działaniach projektowych potrzebna jest zgoda ich opiekunów. Jeśli dany projekt jest realizowany we współpracy ze szkołą, uczniowie dowiedzieli się o nim właśnie w szkole, rodzice zakładają (i słusznie), że dana organizacja i proponowane działanie zostało sprawdzone przez władze szkoły i zarekomendowane jako bezpieczne. Z mojego doświadczenia wynika także, że całkiem inaczej na projekty realizowane w partnerstwach ze szkołami patrzą media, potencjalni darczyńcy czy grantodawcy. Zdecydowanie łatwiej jest pozyskać przychylność administracji publicznej.

Trzecia korzyść to możliwość korzystania z zasobów rzeczowych i osobowych szkoły. Szkoła, jak partner w projekcie lub działaniu, wnosi do niego swoje zasoby i uzupełnia je o te, których nie posiada organizacja. Czasem jedna sala udostępniona na spotkania z młodzieżą to już bardzo duże wsparcie. Oprócz sal, szkoły posiadają boiska sportowe, sprzęt komputerowy, projektory multimedialne, nagłośnienie, krzesła, stoliki, różnego rodzaju tablice. Cały ten sprzęt może znacznie obniżyć koszty projektu czy określonego działania. Przecież całe to wyposażenie służy właśnie temu, aby wykorzystywać je do działań edukacyjnych i wychowawczych. My, jako organizacja, mamy małe szanse na stworzenie np. pracowni komputerowej. Nie na także sensu wydawać pieniędzy na wynajem sal komputerowych na rynku komercyjnym. Sprzęt rzeczowy i środki trwałe rzadko są finansowane ze środków grantowych, więc możliwość ich bezpłatnego wykorzystania jest nieoceniona. Oczywiste jest, że o sprzęty takie należy dbać. Szkoła jest także miejscem, które posiada ogromne zasoby kadrowe. Od pracowników administracyjnych po nauczycieli wszelakich przedmiotów. Szkoła jako partner wyznacza osoby, w tym nauczycieli, którzy współpracują z organizacją przy realizacji danego działania. W ten sposób możemy stworzyć zespół projektowy, w którym znajdą się osoby posiadające wszystkie kompetencje i umiejętności konieczne do skutecznego działania. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie, wszystkim partnerom zależy na tym, aby został on przeprowadzony jak najlepiej, a cele i rezultaty zostały osiągnięte. Mobilizuje nas to do wykorzystywania pełni swoich możliwości i zasobów.

Często okazuje się, że najbardziej pożądanym dobrem jest informacja. Partnerska współpraca ze szkołami jest nieocenionym źródłem informacji, które mogą posłużyć jako inspiracja do pomysłów na działania organizacji. Rzetelna informacja jest także podstawą dobrze postawionej diagnozy sytuacji i problemu. Bez niej działamy na oślep. Jak już wspominałam, celem organizacji pozarządowych jest wprowadzanie zmian w społeczeństwie i środowisku. Zmiany te, najczęściej wiążą się z kształtowaniem nowych postaw, edukacją i wychowaniem. Szkoła może być dla nas źródłem informacji na temat działań podejmowanych obecnie, ale także miejsc i punktów, w których istnieje najpilniejsza potrzeba działania. Nauczyciele mają kontakt z dziećmi i młodzieżą na co dzień. Wiedzą doskonale z czym młodzież ma problemy, które z nich są możliwe do rozwiązania w szkole, do których potrzebne jest zaangażowanie rodziców, a także rozwiązanie których wymaga współpracy ze specjalistyczną organizacją lub połączenia działań szkoły, organizacji i rodziców. Dzisiejsza szkoła nie pozostaje bezczynna, a jej pracownicy mają wiedzę, które z ich działań okazały się skuteczne, a które nie. Warto, aby organizacje pozarządowe czerpały informacje także z tego źródła. Wiedza na temat funkcjonowania szkoły, potrzeb członków społeczności szkolnej, pozwoli organizacji pozarządowej opracować lepszą ofertę działań – taką, która odpowiada na faktycznie istniejące potrzeby.

Kolejną korzyścią jest zyskanie sprzymierzeńców zmian społecznych, które chcemy wprowadzać. To co nieznane wydaje nam się obce. Zawsze ostrożniej i z większym dystansem podchodzimy do propozycji niesprawdzonych. Współpraca ze szkołą pozwala nam jako organizacji zapoznać innych ze swoimi celami i ideami. W naturalny sposób budujemy społeczność wokół określonej sprawy. Jeżeli szkoła zaangażowała się w realizację projektu czy działania oznacza to, że podziela nasz punkt widzenia i najprawdopodobniej w kolejnych podejmowanych działaniach możemy na siebie liczyć.

Szóstą korzyścią dla organizacji jest utrwalanie rezultatów działań oraz możliwość ich kontynuacji. Nauczyciele w swoich dalszych działaniach czy to wychowawczych, czy edukacyjnych, mogą odwoływać się lub bazować na wiedzy i umiejętnościach, które uczniowie zdobyli w toku wspólnego projektu. To wzmacnia jego rezultaty i zapewnia ich trwałość. Zdarza się także, że po udanym projekcie, który został zrealizowany we współpracy, określone działanie zostaje wpisane np. do programu wychowawczego szkoły. W sposób naturalny pojawia się pytanie jak można kontynuować wspólne akcje.

Współpraca ze szkołami pozwala nam w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizować cele i misje organizacji. Jest to najważniejsza korzyść jaką dzięki takiej współpracy osiągamy. Jest sposobem na uzyskanie efektu synergii, kiedy wspólne działania przynoszą efekty większe niż w sytuacji, gdy szkoła i organizacja realizowałyby je oddzielnie. Tworzymy także kapitał społeczny, który w społeczeństwie obywatelskim jest bardzo istotnym czynnikiem. Współpraca ze szkołami powoduje, że już od najmłodszych lat dzieci zaznajamiają się z ideą działalności społecznej, przejmowania odpowiedzialności za siebie i społeczność, w której żyją. Pozytywne rezultaty widoczne są już teraz. Dzisiejsza młodzież jest bardziej otwarta na wolontariat, zaangażowanie społeczne niż jeszcze kilka lat temu. Bez tej gotowości i poczucia odpowiedzialności nie będzie prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa.

Dobre przykłady projektów, które zostały zrealizowane we współpracy NGO - szkoła, możecie Państwo znaleźć w zakładce „Baza dobrych praktyk” na stronie konkursu „Otwarta szkoła”. Współpraca taka ma miejsce już dziś, ale warto, aby poszerzała się o nowe organizacje i szkoły.

Autorką tekstu jest Agata Frankowska

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.