V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Szkoły a projekty gimnazjalne

DLACZEGO SZKOŁY WPROWADZAJĄ METODĘ PROJEKTU?
W polskiej szkole metoda projektu edukacyjnego była dotychczas stosowana w ograniczonym zakresie. Prowadzone projekty poświęcone były między innymi zagadnieniom związanym z dziedzictwem regionu bądź rozwiązywaniu problemów lokalnych. Niekiedy okazją do zastosowania metody projektu są wycieczki szkolne, podczas których uczniowie sami organizują sobie plan podróży, albo wcielają się w role przewodników, dzieląc się z resztą klasy wcześniej zdobytą wiedzą na temat historii, przyrody bądź kultury odwiedzanego regionu. Projektami zespołowymi są również często działania samorządów szkolnych, związane z organizacją życia szkoły, oraz wydarzenia takie jak akademie uczniowskie lub przedstawienia teatralne.

Oto główne powody, dla których obecnie polskie szkoły decydują się na stosowanie metody projektu na większą skalę:

1.    Aby wypełnić prawny obowiązek.

Gimnazja zobowiązane są do zorganizowania uczniom warunków do realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego. Jednak okazji do użycia tej metody w szkole jest więcej. Projekt edukacyjny może być stosowany podczas nauczania wielu przedmiotów na różnych poziomach edukacji.

2.    Aby lepiej uczyć.

Doświadczenia stosowania metody projektów potwierdzają, że niesie ona za sobą wiele korzyści dla procesu nauczania i wychowywania młodzieży

  • Nauczanie metodą projektu to metoda stosowana i doceniana w wielu krajach świata.
  • Praca nad problemem wymaga zastosowania wiedzy szkolnej w praktyce, sięgnięcia do nowych źródeł informacji i umiejętności pracy w grupie.
  • Metoda ta sprzyja zaangażowaniu uczniów w większym stopniu niż tradycyjna nauka, dzięki swobodzie w wyborze tematów i aktywnej roli młodzieży.
  • Rozwój internetu powoduje, że coraz ważniejsza staje się zdolność do selekcji informacji, dostępnych z wielu źródeł. Metoda projektu pozwala ćwiczyć tę umiejętność.
  • Projekt edukacyjny uczy umiejętności i postaw określanych w dokumentach unijnych jako kompetencje kluczowe, m.in.: „uczenie się uczenia”, „inicjatywność i przedsiębiorczość”. Przedsiębiorczość w tym rozumieniu to umiejętność realizacji własnych pomysłów, kreatywność i zdolność do podejmowania ryzyka. Nacisk na zdobywanie kompetencji kluczowych położony jest między innymi w konkursach na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego [„Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia” Załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 r./L394]
  • Nauka metodą projektu sprzyja budowaniu kapitału społecznego. Termin ten oznacza potencjał jaki istnieje w relacjach społecznych. Składa się na niego potencjał zaufania, współpracy i aktywności obywatelskiej.
  • Podejmowane w projektach tematy są często związane z pracą na rzecz społeczności lokalnej, dzięki czemu kształtują postawę obywatelskiego zaangażowania.
  • Uczestnictwo w projekcie dotyczącym ważnego problemu społecznego kształtuje w uczniu postawę solidarności, wrażliwość społeczną i poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość.

3.    Aby wypełnić cele ogólne podstawy programowej

Praca metodą projektu edukacyjnego jest istotna dla dyrektorów i nauczycieli polskich szkół ze względu na konieczność wypełnienia zaleceń nowej podstawy programowej [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).] Cele kształcenia ogólnego mówią o umiejętnościach, jakie uczeń ma opanować na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Jest to między innymi „umiejętność wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów”, „umiejętność selekcjonowania, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji” i „umiejętność pracy zespołowej”. Metoda zespołowego projektu edukacyjnego pozwala skutecznie uczyć wymienionych w podstawie kompetencji.

4.    Aby wypełnić cele podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów

Towarzyszące nowej podstawie zalecane warunki i sposoby realizacji wymagań do poszczególnych przedmiotów mówią o zdobywaniu wiedzy przez uczniów poprzez własną aktywność, doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie i samodzielne rozwiązywanie problemów znanych z codziennego życia. Tradycyjny sposób nauki, zakładający bierne przyswajanie wiedzy przez ucznia, nie daje szans na spełnienie tych warunków. W przypadku lekcji WOS rekomenduje się wprost, by co najmniej 20% treści programowych tego przedmiotu w gimnazjum było realizowane metodą projektu.

arrowOrganizacja projektu gimnazjalnego w szkole...

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.