V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Regulamin V edycji konkursu "Otwarta Szkoła"

Postanowienia ogólne
§ 1


Konkurs pt. „Otwarta szkoła – V edycja”, zwany dalej Konkursem, jest konkursem Ministra Edukacji Narodowej organizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (zwanym dalej Organizatorem) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na zasadach określonych w Regulaminie.


Cele konkursu
§ 2

1. Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami, a ich partnerami (m.in. organizacjami pozarządowymi, organizacjami uczniowskimi, organizacjami rodzicielskimi, środowiskiem lokalnym).
2.Celami szczegółowymi Konkursu są:
1) identyfikacja dobrych praktyk współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym;
2) ułatwienie szkołom kontaktu z liderami społeczeństwa obywatelskiego oraz zaktywizowanie placówek oświatowych do współpracy z sektorem pozarządowym oraz ze środowiskiem lokalnym;
3) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zaangażowania dzieci i młodzieży w życie społeczne.

Adresaci
§ 3

1. Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół oraz do organizacji pozarządowych.
2. Do Konkursu przystępować mogą zespoły, w skład których wchodzą szkoła i organizacja pozarządowa, które realizowały wspólny projekt.
3. W przypadku placówki niepublicznej, partnerem pozarządowym w zgłaszanym projekcie nie może być organ prowadzący szkołę. W przypadku wieloletnich inicjatyw
podejmowanych wspólnie przez szkołę i organizację, ocenie podlegać będzie tylko ostatni rok współpracy.
4. Rozpatrywane będą tylko projekty, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 września 2011 roku i została zakończona do 10.06.2013r.
5. Nie można zgłaszać do konkursu tych projektów, które były już nagrodzone w zeszłych edycjach konkursu „Otwarta Szkoła”.


Obszary
§ 4

1. Projekty zgłoszone do Konkursu oceniane są w czterech odrębnych obszarach:
a) Bezpieczeństwo - inicjatywy aktywizujące społeczność szkoły w budowanie koalicji na rzecz dbałości o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów otoczenie.
b) Edukacja prawna – inicjatywy związane  z kształtowaniem świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz mające na celu upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach uczniów.
c) Edukacja obywatelska - inicjatywy upowszechniające wśród młodych ludzi wartości demokratyczne, postawę obywatelską oraz umiejętności związane z aktywnym udziałem w życiu publicznym; rozwijające w młodzieży kompetencje społeczne i umiejętność pracy zespołowej; angażujące dzieci i młodzież – w szczególności poprzez wolontariat – w działania na rzecz społeczności lokalnej, gminy, regionu, państwa.
d) Edukacja globalna i międzykulturowa - inicjatywy rozszerzające kształcenie obywatelskie i wychowanie o uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych (wzajemnych powiązań i przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych) i mające na celu przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, takim jak m.in.: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa, ochrona praw człowieka, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

2. Uczestnicy konkursu wskazują w zgłoszeniu jeden obszar, w którym realizowany był zgłaszany projekt. Jeśli projekt odnosił się do kilku obszarów tematycznych, należy wskazać tylko jeden, główny obszar.

 


Zgłoszenie projektu na konkurs
§ 5

1. Formularz zgłoszenia należy wypełnić wyłącznie w internetowym generatorze dostępnym pod adresem http://formularze.otwartaszkola.org/. Po zarejestrowaniu ostatecznej wersji zgłoszenia poprzez generator, należy wygenerować i podpisać oświadczenie oraz przesłać je na adres:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul.Nowolipie 9/11 
00-150 Warszawa
Z dopiskiem „OTWARTA SZKOŁA - nazwa obszaru konkursu ”

2. Do zgłoszenia można załączyć poprzez generator maksymalnie 3 załączniki elektroniczne, które dodatkowo prezentują projekt, w następujących formatach: Word, RTF, PDF, JPG, MPG, MP3, AVI, FLV o wielkości każdego pliku załącznika nie przekraczającej 15 MB . Załączników nie należy dołączać do wersji papierowej.
3. Termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2013 r. O przyjęciu zgłoszenia w terminie decyduje data końcowej rejestracji wersji elektronicznej w generatorze oraz nadania podpisanego oświadczenia pocztą (decyduje data stempla pocztowego).


Ocena wniosków
§ 6

1.Oceny zgłoszeń dokona Komisja powołana przez Organizatorów, wśród której obserwatorem będzie osoba delegowana z MEN. Oceniający posiadają wiedzę ekspercką z zakresu obszarów konkursowych. Komisja rekomenduje wybrane zgłoszenia Kapitule Konkursu.
2. Laureatów konkursu, spośród przedstawionych przez Komisję rekomendacji, wybiera Kapituła Konkursu powołana przez Ministra Edukacji Narodowej.
3. W trakcie oceny merytorycznej zgłoszeń brane będą pod uwagę w szczególności:
a) Aktywne zaangażowanie wszystkich partnerów (szkoły, organizacji i innych) w poszczególnych etapach projektu.
b) Aktywny udział młodzieży w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji projektu.
c) Podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.
d) Uniwersalność modelu współpracy, czyli możliwość wdrażania zdobytych
doświadczeń w pracach zespołów dopiero rozpoczynających wspólne inicjatywy.
e) Właściwe zarządzanie projektem, umiejętne delegowanie zadań, przejrzystość działań, odpowiedni podział kompetencji, skuteczne reagowanie na trudności.
f) Innowacyjne metody współpracy.
g) Efektywność projektu i trwałość współpracy po jego realizacji - wymierne,
pozytywne rezultaty projektu.
h) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
i) Działania realizowane w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców.
j) Lokalny lub regionalny zasięg działania partnera pozarządowego.


Postanowienia końcowe
§ 7

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu do 15 października 2013 r.
2. Laureatom i nominowanym przyznane zostają dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, której termin zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.
4. Dodatkowe informacje o konkursie:
•   pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
•   pod numerem telefonu +48 607 198 493 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–17:00.

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.