V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl

W tym dziale znajdziecie opisy projektów zrealizowanych w partnerstwie szkoła/przedszkole + organizacja pozarządowa, które wygrały, bądź zostały wysoko ocenione w czterech edycjach konkursu "Otwarta Szkoła".


Unsung heroes - Nieznani bohaterowie

Kategoria:
Edukacja globalna i międzykulturowa
Cel:
Uwrażliwienie na niesprawiedliwość i dyskryminację ze względu na pochodzenie, poznanie historii lokalnej z uwzględnieniem wątków wielokulturowych, kształtowanie umiejętności pracy grupowej i badawczej, rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami lokalnymi.
Opis:
Na początku zorganizowano warsztaty przybliżające uczestnikom działalność Lowell Milken Center oraz metodę projektu. Wyodrębniono dwie grupy projektowe oraz wybrano temat. Na bohaterki projektu uczniowie wybrali Marię Mikusz (która podczas II wojny światowej uratowała żydowską dziewczynkę) oraz Ingę Mirgę (romską asystentkę w szkole w Kędzierzynie-Koźlu).
Następnie uczniowie rozpoczęli gromadzenie źródeł, które miały posłużyć stworzeniu filmu i strony internetowej poświęconych działalności wybranych przez uczniów postaci. Poza kwerendami w muzeach, archiwach, instytucjach i prywatnych zbiorach, przeprowadzono wywiady z bohaterkami projektu oraz przedstawicielami środowiska lokalnego, w tym różnych instytucji działających w mieście. Następnie uczniowie zajęli się budową strony internetowej oraz montażem materiału filmowego. W dalszym etapie opracowano „Process Paper” (opis celów, motywacji, korzyści z realizacji projektu i wpływu wybranej bohaterki na zmianę społeczną), co pozwoliło uczniom dostrzec zmianę społeczną jaką przyniósł projekt.
Na zakończenie strona i film zostały zaprezentowane bohaterkom oraz społeczności szkolnej i lokalnej, rozpoczęto też rozpowszechnianie tych prac w Internecie.
Cały projekt realizowany był w języku angielskim.
Szkoła:
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie Koźlu
Organizacja pozarządowa:
The Lowell Milken Center (Fort Scott, Kansas, Stany Zjednoczone)
Czas realizacji projektu:
01.12.2012-01.06.2013
Uczestnicy:
Uczniowie  wieku 16 lat zrzeszeni w Szkolnej Grupie Amnesty International.
Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytet Opolski, Szkolne Koło Fotograficzne „Varia”, Szkolna Grupa Amnesty International
Rezultaty projektu:
Powstał film dokumentalny pt. Call me Auntie w wersji polskiej i angielskiej oraz strona internetowa www.undertheseagullswings.org. Z badania ewaluacyjnego wynika, że w zakresie umiejętności, wiedzy i postaw uczniów zaszły pozytywne zmiany. Uczniowie zostali uwrażliwieni na kwestie odpowiedzialności za losy innych ludzi w sytuacji zagrożenia. Informacje o efektach pracy uczniów pojawiły się zarówno na stronach CEO, jak i w lokalnych mediach („Nowa Gazeta Lokalna”, Radio Opole).
Uczniowie wzbogacili się o liczne umiejętności praktyczne związane z realizacją filmu i tworzeniem stron internetowych. Nauczyli się także pracować w grupie.
Konkretne rozwiązania/ metody/ materiały wypracowane w trakcie projektu, które są stosowane również po jego zakończeniu:
Dzięki współpracy z amerykańskimi partnerami uczestnicy zapoznali się z metodą „Project Based Learning” stosowaną w Lowell Milken Center. Dzięki temu poznali znaczenie rzetelnej pracy badawczej, która poprzedza pracę nad efektem końcowym. Udało się opracować analizę projektu, która pozwoliła uczniom na refleksję nad własnymi motywacjami i celami podejmowanych działań.
Dzięki zainteresowaniu CEO film ma zostać wykorzystywany jako pomoc dydaktyczne w projekcie „Kultura Polskich Romów”. Zarówno strona jak i film wzbudziły zainteresowanie Uniwersytety Opolskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, które planują wykorzystać te materiały w ramach zajęć z edukacji wielokulturowej.


Głogów - miasto wielu kultur

Kategoria:
Edukacja globalna i międzykulturowa
Cel:
Aktywizacja uczniów, kształtowanie postaw nacechowanych szacunkiem dla innych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, przeciwstawienie się stereotypom związanym ze społecznością romską, przekazanie uczniom umiejętności związanych z uczestnictwem w debacie.
Opis:
Po przedstawieniu założeń projektu i rekrutacji uczestników rozpoczęły się działania mające usystematyzować wiedzę uczniów na temat wielokulturowej historii Głogowa. W tym celu zorganizowano wycieczkę po mieście, a następnie wykonano prezentację multimedialną. Następnie przeprowadzono warsztaty poświęconą organizacji debaty oksfordzkiej. W międzyczasie odbyło się spotkanie przedstawiciela Stowarzyszenia Romów Jedność z młodzieżą gimnazjalną, podczas którego  rozmawiano o historii i kulturze Romów w Polsce i na świecie.
Kolejnym elementem była prezentacja efektów prac uczestników projektu. Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Sejmu RP, władz samorządowych oraz organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, zapoznali się z omówioną przez uczniów prezentacją multimedialną. Następnie odbyły się występy wokalne uczniów oraz debata oksfordzka pt. „Czy jesteśmy otwarci na różne kultury?”. Ostatnim elementem projektu była ewaluacja, która pozwoliła uczestnikom dokonać podsumowania swojego zaangażowania i wyciągnąć wnioski z przebiegu poszczególnych działań.
Szkoła:
Gimnazjum nr 1 im. Dzieci Głogowskich w Głogowie
Organizacja pozarządowa:
Stowarzyszenie Romów Jedność w Głogowie
Czas realizacji projektu:
10.09.2012-17.10.2012
Uczestnicy:
18 uczniów klas II i III, w tym 6 Romów.
Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:
Rada Rodziców, media lokalne (Telewizja Masters, Radio Elka, Gazeta Lubuska), poseł Ewa Drozd, Starosta Rafael Rokaszewicz, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Koliński, przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady Powiatu, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Rezultaty projektu:
Udało się zaktywizować uczniów, w tym uczniów pochodzenia romskiego, spośród których wielu po raz pierwszy zaprezentowało swoje talenty szerszej publiczności. Uczniowie przekonali się, że wspólną pracą mogą osiągnąć realne efekty, a przy okazji nauczyć się wiele od siebie nawzajem. Zaczęło cechować ich większe poczucie odpowiedzialności. Społeczność szkolna przyswoiła sobie wiedzę na temat różnorodności nacji, religii i idei obecnych wśród dawnych i aktualnych mieszkańców Głogowa. Większe zainteresowanie kulturą romską zaczęły okazywać lokalne władze. Dzięki lokalnym mediom l udało się dotrzeć do mieszkańców całego powiatu z informacjami na temat kultury i osiągnięć społeczności romskiej.
Konkretne rozwiązania/ metody/ materiały wypracowane w trakcie projektu, które są stosowane również po jego zakończeniu:
Uczestnicy projektu powołali Koło Młodych Obywateli, którego członkowie zamierzają cyklicznie organizować debaty oksfordzkie na ważne dla młodzieży tematy. Pozwoli to rozwinąć w uczniach umiejętności i kompetencje przydatne w przyszłości dla ich zaangażowania obywatelskiego. Wykonana w czasie projektu prezentacja multimedialna „Głogów miasto wielu kultur” służy na zajęciach wychowawczych jako materiał pomocny przy nauce o historii miasta. Kontynuowana jest współpraca z mediami lokalnymi, które relacjonują różne wydarzenia z życia szkoły. Istnieje również zamiar kontynuowania współpracy z uczniami innych głogowskich szkół, którą zapoczątkowano zaproszeniem do udziału w debacie oksfordzkiej.


Szkoła Humanitarna

Kategoria:
Edukacja globalna i międzykulturowa
Cel:
Podniesienie poziomu świadomości na temat problemów związanych z tematyką żywienia i dostępu do wody w Polsce i Sudanie Południowym.
Opis:
W ramach projektu prowadzone były badania ankietowe oraz tygodniowe badania domowe dotyczące wyrzucania żywności. Następnie grupy uczniów zorganizowały grę miejską poświęconą problematyce żywieniowej wśród dzieci z Polski i z Sudanu Południowego. Dla uczniów klas podstawowych oraz przedszkolaków przeprowadzono zajęcia edukacyjne. Uczniowie przygotowali kartki bożonarodzeniowe na sprzedaż, z której dochód przeznaczono na wsparcie akcji „Pajacyk”. Życzliwy odbiór zajęć zmotywował do przygotowania kolejnych lekcji w oparciu o scenariusze PAH (także w szkołach poza Mińskiem Mazowieckim).
Następnie zorganizowano kolejną grę miejską, tym razem poświęconą problematyce dostępu do wody. Elementem przedsięwzięcia było spotkanie z przedstawicielem PAH, który przygotował prezentację multimedialną poświęconą poruszanej tematyce. Kontynuowano także zajęcia w przedszkolach koncentrując się na wskazywaniu sposobów oszczędzania wody. Ponadto uczestnicy projektu przygotowali gazetkę informacyjną, która trafiła do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta. Jedna z uczestniczek napisała artykuł do lokalnej prasy poświęcony problemowi braku wody w Sudanie Południowym oraz możliwościom wspierania Sudańczyków przez lokalną społeczność Mińska Mazowieckiego.
Szkoła:
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
Organizacja pozarządowa:
Polska Akcja Humanitarna
Czas realizacji projektu:
1.09.2012-10.06.2013
Uczestnicy:
32 uczniów gimnazjum i 14 uczniów liceum.
Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:
Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, Miejski Dom Kultury, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, Straż Miejska, Sanepid, Miejska Biblioteka Publiczna, sklep spożywcy „Phortos”, cukiernia miejska, PCPR, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, dyrekcje szkół i przedszkoli.
Rezultaty projektu:
Młodzież zdobyła wiele nowych umiejętności i nauczyła się przezwyciężać słabości. Zauważono kilka osób o szczególnych zdolnościach, np. w zakresie negocjacji. Poprawiał się komunikacja między uczniami. Ponadto uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat współzależności globalnych, problemami Afryki, możliwościami podejmowania działań w obliczu wyzwań globalnych. Uczestnicy projektu odkryli, że mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich środowisku. Z kolei szkoła przekonała się, że w ramach swoich działań warto otwierać się na środowisko lokalne i inne szkoły z okolicy.
Konkretne rozwiązania/ metody/ materiały wypracowane w trakcie projektu, które są stosowane również po jego zakończeniu:
Za wart kontynuowania uznano model pracy wolontariuszy, w którym liderzy z liceum kierują działaniami grupowymi. Opiekunowie projektów przekonali się, że młodzieży można zaufać i powierzać jej odpowiedzialne zadania, bez konieczności nadmiernego ingerowania. Zdecydowano, że uczniom można powierzać zadania dotychczas zarezerwowane jedynie dla nauczycieli, przekonano się bowiem, że uczniowie bardzo szybko się uczą, a ewentualne błędy stanowią dla nich okazję do wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Szkoła planuje uczestniczyć w kolejnych edycjach Tygodnia Edukacji Globalnej. Planuje się także wykorzystywać liczne materiały pozyskane z zasobów PAH. Wolontariuszom spodobała się koncepcja gry miejskiej i mają zamiar kontynuować wykorzystywanie tej metody przy innych okazjach. Dokumentacja fotograficzna projektu zostanie wykorzystana w celu propagowania idei wolontariatu.


Szkoła partycypacji

Kategoria:
Edukacja obywatelska
Cel:
Stworzenia mechanizmu, który w perspektywie kilku lat ma umożliwić młodzieży współdecydowanie o części szkolnego budżetu.
Opis:
Dzięki organizacji Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS udało się pozyskać środki w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej, co pozwoliło na realne zaprezentowanie uczniom działania budżetu partycypacyjnego w praktyce. Do udziału w projekcie zaproszono szkoły, które przedstawiły najbardziej obiecujące plany wdrożenia budżetów partycypacyjnych (5 szkół z Kielc i 5 szkół z Rybnika). Na początku zespoły uczniów i nauczycieli zgłaszały swoje pomysły do realizacji. Od początku należało zgłaszać swoje inicjatywy w formie projektu, z wyodrębnionym celem, rezultatami, etapami realizacji, budżetem i harmonogramem. Po wstępnej selekcji pozostały m.in. trzy inicjatywy – „Radiowa piątka” (modernizacja radiowęzła), „Licealny kinomaniak” (wyposażenie klas w sprzęt filmowy) oraz „Z piątki na piątkę” (zakup sprzętu sportowego). Grupy wzięły udział w akcjach promocyjnych, w ramach których organizowano m.in. happeningi i ankiety. Kolejnym etapem były ogólnoszkolne prezentacja projektów i dyskusja, po której zorganizowane demokratyczne głosowanie nad wyborem projektu do realizacji. Zakup i nadzór nad montażem sprzętu również powierzono uczniom – we współpracy z nauczycielami i kierownikiem administracyjnym.
Szkoła:
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
Organizacja pozarządowa:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Czas realizacji projektu:
1.09.2012-10.06.2013
Uczestnicy:
Uczniowie klas I i II liceum.
Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:
Dyrekcja szkoły, pracownicy administracyjni, samorząd uczniowski.
Rezultaty projektu:
Dzięki projektowi w szkole funkcjonuje zmodernizowany radiowęzeł, przeniesiony w nowe miejsce, wykorzystujący zakupiony w projekcie sprzęt. Szkolna społeczność zaangażowała się w opiekę nad radiowęzłem i działania dziennikarskie. Zakupiono także sprzęt umożliwiający odtwarzanie filmów DVD oraz powiększono zasoby szkolnej filmoteki. Zakupiony został także sprzęt sportowy. Dzięki współpracy w zespołach uczniowie zyskali nowe doświadczenia związane z pracą w grupie.
Konkretne rozwiązania/ metody/ materiały wypracowane w trakcie projektu, które są stosowane również po jego zakończeniu:
Wszystkie działania w ramach 3 wytypowanych do realizacji projektów przyniosły widoczne zmiany. Dzięki modernizacji radiowęzła i zmianie jego lokalizacji cieszy się on większą popularnością, a jakość przygotowywanych audycji poprawiła się. Sprzęt filmowy wykorzystywany jest w czasie zajęć z przedmiotu uzupełniającego – edukacji filmowej. Z kolei sprzęt sportowy służy uczniom w czasie zajęć z wychowania fizycznego. 


Musical Dzieci ulicy

Kategoria:
Edukacja obywatelska
Cel:
Przeciwdziałanie aspołecznym zachowaniom uczniów, propagowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych, szczególnie w grupach zagrożonych marginalizacją społeczną.
Opis:
Projekt rozpoczął się od ogłoszenia castingu i zachęcenia uczniów do włączenia się prace nad przygotowaniem musicalu. Następnie nawiązano kontakt z instytucjami, które na co dzień zajmują się problemami młodzieży, co pozwoliło na poszerzenie grona partnerów lokalnych.
Nad scenariuszem musicalu pracowało pięciu uczniów. Intencją autorów była próba pokazania alternatywnych wobec przesiadywania na osiedlowych podwórkach sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki współpracy z Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” udało się uzyskać dostęp do sali kinowej, w której następnie odbywały się próby. Jednocześnie wydzielone grupy uczniów przygotowywały dekorację i materiały niezbędne do przedstawienia. Uczniowie zaangażowani byli także w różne aspekty techniczne, takie jak przygotowanie i obsługa nagłośnienia i oświetlenia. Z uczniami współpracował trener akrobatyki, co pozwoliło na wzbogacenie przedstawienie o dodatkowe występy.
Na premierę musicalu zaproszono wielu gości, w tym przedstawicieli instytucji zaangażowanych w pracę z młodzieżą na wszystkich etapach działań. Zakończeniem projektu było podsumowanie współpracy, w tym omówienie mocnych i słabych stron w pracy poszczególnych grup zadaniowych
Szkoła:
Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku
Organizacja pozarządowa:
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku
Czas realizacji projektu:
01.11.2011-27.06.2012
Uczestnicy:
54 uczniów, w tym 36 uczniów z koła wokalno-instrumentalnego, stanowiącego grupę wspierającą.
Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:
Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski
Rezultaty projektu:
Rezultatem projektu był spektakl, w którym uczestniczyło 54 uczniów. Największe zmiany zaobserwowano wśród uczniów z grupy zaklasyfikowanej jako zagrożona marginalizacją. Udało im się poprawić wyniki w nauce, dzięki czemu wszyscy ukończyli gimnazjum i rozpoczęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie uświadomili sobie, że mogą spędzać wolny czas w sposób atrakcyjny, angażując się jednocześnie w życie społeczne. Nauczyli się pracować w grupie i nabrali szacunku do siebie, a także zostali zaakceptowani przez swoich rówieśników. Część uczniów zaangażowała się w zajęcia muzyczne i taneczne w Młodzieżowym Domu Kultury, a część w działania Ochotniczej Służby Ratowniczej.
Konkretne rozwiązania/ metody/ materiały wypracowane w trakcie projektu, które są stosowane również po jego zakończeniu:
Organizatorom udało się wypracować oparte na zaufaniu zasady współpracy z młodzieżą. Dzięki temu uczniowie wykazali się dużą odpowiedzialnością i samodzielnością, która uwidoczniła się w trakcie przygotowywania musicalu. Nagrany film DVD jest wykorzystywany w trakcie zajęć wychowawczych z młodzieżą ze wszystkich klas. Ponadto uczniowie zdobyli wiele umiejętności związanych z aktorstwem i organizacją spektaklu, a także pracą w grupie. Wypracowane zasady współpracy mogą być wykorzystywane w kolejnych projektach. Ponadto szkole i stowarzyszeniu udało się poprawić komunikację, co pomoże w kontynuacji wspólnych działań w przyszłości.

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.