V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl

W tym dziale publikujemy przykłady dobrych praktyk współpracy szkół i organizacji pozarządowych zebrane przez pracowników Fundacji Edukacja dla Demokracji w różnych zakątkach Polski, bądź nadesłane do nas e-mailem.


Globalnie i odpowiedzialnie

Ogólnym celem projektu jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza dzieci, młodzieży i nauczycieli na temat problemów rozwoju na świecie, globalnychprojekty współzależności pomiędzy krajamiglobalnie rozwiniętymi a społeczeństwami krajów rozwijających się, istoty i źródła problemów współczesnego świata oraz potrzeby realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, przejętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 roku.

Krótki opis projektów (2010 – 2012):
W roku 2010 zrealizowane zostały różnego rodzaju imprezy otwarte poświęcone zagadnieniom edukacji globalnej w Olkuszu, Krakowie i Piwnicznej-Zdroju, w czasie trwania Tygodnia Edukacji Globalnej. Przeprowadzono m.in. grę edukacyjną "Tropem Globalnych Współzależności" - Uczestnicy gry mieli za zadanie zdobycie jak największej liczby punktów, poprzez wykonanie określonych zadań w 4 różnych miejscach zaaranżowanych w przestrzeni biblioteki (1. Fair Trade, 2. Wielokulturowość w globalnej wiosce, 3. Wodna przestrzeń, 4. Kupuj odpowiedzialnie). Zainteresowani mogli odwiedzić globalniesalę kinową i obejrzeć filmy o tematyce globalnej. Pod hasłem „Rozważnie i Modnie” odbywały się projekcje filmów tematycznych, wykłady, praktyczne warsztaty z art-recyclingu oraz "wymienialnia" ubrań.

W roku 2011 zrealizowano cykl warsztatów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w powiecie olkuskim, Sławkowie i Nowym Targu (łącznie 120 godzin) oraz szkoleń dla nauczycieli z 6 województw (dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) (łącznie 45 godzin szkoleń); przygotowana została publikacja z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i komiks edukacyjny dla młodzieży pt. „Globalnie-Odpowiedzialnie”.

globalnieW roku 2012 nadal jest realizowany cykl warsztatów dla młodzieży ponadgimnazjalnej i szkolenia dla nauczycieli. Oferta szkoleniowa została rozwinięta o zaawansowane szkolenia dla nauczycieli – uczestników szkoleń w 2011 roku, warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej z województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego (łącznie 80 godzin zajęć). Oferta szkolenia na poziomie podstawowym (zakres tematyczny tożsamy ze zrealizowanym w roku 2011) skierowana jest tym razem do nauczycieli z pozostałych województw nie objętych zasięgiem projektu w 2011 roku.

Oprócz dodruku publikacji z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i komiksem edukacyjnym dla młodzieży wydanym w roku 2011, we wrześniu 2012 wydana zostanie publikacja dydaktyczna poświęcona prawom człowieka dla nauczycieli ponadgimnazjalnych.
partnerzy
Organizacja pozarządowa: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków, woj. małopolskie
Bibliotekarze i nauczyciele zaproszeni do projektu

Czytaj więcej...


Jeden świat – kluby filmowe

Jeden świat – kluby filmowe to projekt edukacji globalnej wykorzystujący filmy dokumentalne, realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.projekt

Do udziału w projekcie zapraszani są nauczyciele i uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W ramach projektu uczniowie jeden_swiat_logowspólnie z nauczycielami zakładają kluby filmowe, zdobywają wiedzę, prowadzą dyskusje i działania informacyjne. W projekcie wykorzystywane są filmy dokumentalne przedstawiające najważniejsze zagadnienia współczesnego świata  i ukazujące globalne współzależności - to, w jaki sposób codzienne wybory Polaków wpływają na życie ludzi w innych regionach świata.

CEO udostępnia nieodpłatnie zestaw kilkudziesięciu filmów dokumentalnych z całego świata, scenariusze zajęć i materiały pomocnicze przygotowane na podstawie oferowanychpatrz filmów, artykuły ekspertów wprowadzające do tematyki przedstawianej na filmach, a także zestaw bezpłatnych materiałów promujących i usprawniających pracę klubu (plakaty, szablony zaproszeń na pokazy, kalendarze, nalepki i wiele innych).

CEO oferuje też wsparcie merytoryczne w postaci warsztatów dla liderów szkolnych klubów filmowych i ich opiekunów, wizyt i warsztatów w klubach, międzynarodowych warsztatów takich jak Dni Tematyczne, czy Letnia Szkoła Filmowa.

partnerzyOrganizacja pozarządowa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, woj. mazowieckie
Szkoła: różne szkoły zaproszone do współpracy. W zeszłym roku szkolnym aktywnych było 35 klubów filmowych, w roku 2012/2013 planowana jest współpracę z 40 klubami.

Celem projektu jest kształtowanie wśród uczniów i uczennic postawy odpowiedzialności za kształt dzisiejszego świata i zachęcanie ich do osobistego zaangażowania na rzecz jego zmiany.

Czytaj więcej...


Razem do celów

Projekt edukacyjny, służył podwyższeniu świadomości o Milenijnych Celach Rozwoju wśród uczniów i nauczycieli 4 liceów ogólnokształcących w województwie mazowieckim. Miał na celu włączenie zagadnień projektyedukacji rozwojowej do tematyki zajęć przeprowadzanych w szkołach, sprawiedliwypoprzez zapoznanie młodzieży w wieku 16-18 lat oraz ich nauczycieli z tematyką pomocy rozwojowej oraz stanem realizacji ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju, pokazanie uczniom i społeczności szkół jak ważna dla rozwoju jest umiejętność patrzenia na świat nie tylko własnymi oczami, ale także z perspektywy mieszkańców krajów Globalnego Południa, przede wszystkim odbiorców polskiej pomocy rozwojowej.

W projekcie zbudowano partnerstwo między czterema szkołami w ramach działań związanych z edukacją rozwojową, przygotowano czterech nauczycieli do udziału w seminarium o edukacji rozwojowej, które miało miejsce w Belgii, co wzmocniło ich rolę w europejskim projekcielicea „MDG 15”.

Projekt składał się z następujących komponentów: rekrutacji nauczycieli do współpracy przy realizacji projektu, przygotowanie we współpracy z nauczycielami scenariuszy trzygodzinnych warsztatów poświęconych stanowi realizacji Milenijnych Celów Rozwoju dla młodzieży licealnej, przeprowadzenie zajęć warsztatowych w wybranych szkołach (podczas których młodzież poznała po 2 MCR wylosowane przez ich nauczycielkę), wykonanie przez uczniów prezentacji (multimedialnych, teatralnych itp.) na temat MCR, wyjazd nauczycieli na seminarium do Gandawy, spotkania licealistów na finalnej prezentacji uczniowskich interpretacji MCR w LO im. Sempołowskiej w Warszawie (każda z 4 grup prezentowała po 2 MCR).

partnerzyOrganizacja pozarządowa: Fundacja Partners Polska, Warszawa, woj. mazowieckie
Szkoła: 4 szkoły z Mazowsza

Cele projektu: Włączenie środowisk szkolnych skupionych wokół 4 liceów w województwie mazowieckim do działań na rzecz upowszechnienia Milenijnych Celów Rozwojowych i budowy zrozumienia wpływu ich realizacji na sytuację w krajach objętych polską pomocą rozwojową.

Czytaj więcej...


Modnie i etycznie

W 2007 roku Fundacja Polska Akcja Humanitarna zrealizowała różnorodne działania w ramach szeregu projektów pod wspólnym hasłem „Etyczna Moda” (w tym międzynarodowego projektu Fashoning An Ethicalprojekt Industry finansowanego ze środków Unii Europejskiej). Projekt miał na celu wprowadzenie tematyki etycznej produkcji odzieży, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poszanowania praw pracowniczych w tej dziedzinie do świadomości Polaków, w szczególności uczniów i studentów szkół związanych z branżą odzieżową.logo projektu

W ramach projektu przetłumaczono, dostosowano do potrzeb projektu i wydano w numerze pisma „Pomagamy" (4000 egz.) materiały dot. etyki przemysłu odzieżowego (w tym raporty organizacji należących do Clean Clothes Campaign). Ponadto, materiały informacyjne i edukacyjne "Etyczna Moda" zostały opublikowane na stronie projektu www.modnieietycznie.pl.

Odbył się cykl warsztatów i wystaw połączonych z pokazem filmu dokumentalnego „My kupujemy, kto płaci" ("We shop who pays"), po którym uczestnicy mogli podyskutować o tym, jak my konsumenci możemy się przyczynić do etyczności naszych ubrań.

Przygotowano walizkę trenera - zestawów szkoleniowych do prowadzenia warsztatów nt. etyki w przemyśle odzieżowym. Zestawy składają się z odpowiednio pociętych spodni dżinsowych, pakietów zdjęć oraz broszur edukacyjnych opracowanych bądź przetłumaczonych na potrzeby tego projektu. Ponadto, opracowano scenariusz prowadzenia warsztatu oraz prezentację multimedialną wspierającą prowadzenie warsztatu.

W ramach projektu powstała też wystawa zdjęć, przybliżających problematykę łamania praw pracowniczych i nieposzanowania godności ludzkiej w przemyśle odzieżowym. Wystawę pokazano w  pięciu miastach: Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu i Krakowie. Uczestnicy mieli okazję poznać warunki, w jakich produkowane są ubrania, które kupujemy, nie zdając sobie sprawy, że ich dostępność cenowa jest drogo okupiona przez szwaczki i szwaczy w krajach Południa.
partnerzy
Organizacja pozarządowa: Fundacja Polska Akcja Humanitarna, Warszawa
Szkoła: różne szkoły policealne i uczelnie związane z rynkiem mody

Czytaj więcej...


Ściśle fajna lekcja

Program "Ściśle fajna lekcja" łączy działania Fundacji Partners Polska i jej partnerów skierowane na wyrównywanie dostępu do nowoczesnej, otwartej edukacji, służącej przyśpieszeniu rozwoju społecznego, wyrównywaniu szans edukacyjnych orazprojekt tworzeniu międzynarodowego środowiska osób, które pragną zmieniać świat edukacji.

To program dotyczący zwiększania innowacyjności nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach w małych miejscowościach krajów partnerskich. W ramach tego programu nauczyciele chemii, biologii i fizyki przechodzą szkolenia dotyczące wykorzystania metod doświadczalnych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych opartych na  użyciu prostych przedmiotów z życia codziennego. Podczas szkoleń nauczycielom przekazywane są nowoczesne narzędzia edukacyjne, które mimo innowacyjnego charakteru są w pełni dostępne dla wszystkich szkół, bez względu na stopień ich zamożności oraz region świata, w jakim się znajdują. Nauczyciele zaś stają się multiplikatorami, którzy rozpowszechniają zdobytą wiedzę w gronie pedagogicznym w swojej szkole.

Projekty realizowane w ramach programu w różnych krajach (Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Tadżykistan, a ostatnio nawet Kenia) mają zróżnicowane programy i rozłożenie priorytetów. Każdy z nich realizowany jest we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, którego pracownicy przygotowali scenariusze zajęć oraz przeprowadzili szkolenia dla najaktywniejszych nauczycieli. Wybrani nauczyciele otrzymują zestaw pomocy naukowych - miedzy innymi film w formacie DVD z nagranym instruktażem i Magiczny Kufer - skrzynkę z zestawem prostych materiałów do doświadczeń. Ważnym elementem programu jest również budowanie więzi pomiędzy szkołami z krajów współpracy a polskimi placówkami oświatowymi.

partnerzyOrganizacja pozarządowa: Fundacja Partners Polska, Warszawa, Polska
Szkoły: Szkoła nr 3 w Gori (utworzono w niej Centrum Rozwoju Edukacji – pierwszą w Gruzji instytucję działającą na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli prowadzoną przez nich samych), a także szkoły reprezentowane przez nauczycieli-trenerów wykształconych w programie.

Czytaj więcej...

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.